• 1
 • 2
 • 3
 • Sample Article

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Read More
 • Sample Article

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Read More
 • Zondag 9 april 2017

  Zondag 9 april 2017 was voor onze gemeente een bijzondere zondag. In een feestelijke dienst werd Rianne Pronk-van Belle bevestigd als onze dominee en deed ze haar intrede. 
  Read More
 • Geschiedenis van de PKN in Ulrum-Niekerk-Vierhuizen

  –  over dorpskerken,  afscheiding en vereniging –   De Protestantse Gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen is in 2015 gevormd door fusie van de Gereformeerde Kerk Ulrum en de  Hervormde Gemeente Ulrum, Niekerk en Vierhuizen. Het overgrote deel van de gemeenteleden woont in Ulrum waar ook de twee kerkgebouwen staan die voor de meeste erediensten gebruikt worden. Dat betreft dan voornamelijk de voormalige gereformeerde Goede Herderkerk (hoek Schapenweg - Leensterweg). De  voormalige Nederlandse hervormde Catharinakerk, de historische dorpskerk, is gelegen op de westelijke wierde in het oude dorpscentrum; het van oorsprong middeleeuwse gebouw is sinds 2013 eigendom van de Stichting Oude  Groninger Kerken (SOGK) en wordt zo nu en dan voor erediensten gebruikt.   Historische dorpskerken in Ulrum, Niekerk  en Vierhuizen De geschiedenis begint dus al in de middeleeuwen: de Catharinakerk in Ulrum dateert uit plm. 1225. Toen was het een rooms-katholieke kerk. Met de Reformatie werd het een gereformeerde kerk (de nationale kerk die toen de heersende werd in ons land kreeg in 1816 de naam Nederlandse Hervormde Kerk). Het is een bezienswaardig gebouw en kan ook ad bezichtigd worden. (info via www.groningerkerken.nl). Ook de twee andere historische kerken die  tot de voormalige hervormde gemeenten in Ulrum, Niekerk en Vierhuizen behoorden –  de kerken in de laatste twee dorpen dus - zijn eeuwenoud, ook eigendom van de SOGK en stammen uit dezelfde periode als die in Ulrum (zie voor meer informatie eveneens genoemde website van de stichting).   Catharinakerk en Afscheiding De Catharinakerk trekt veel bezoekers. Dat is niet alleen vanwege het interessante interieur, met onder meer een oude herenbank en een Lohmanorgel uit 1806, maar zeker ook vanwege de Afscheiding die hier  in 1834 o.l.v. ds. H. de Cock begon. Dat maakt Ulrum en meer speciaal deze kerk de bakermat van alle gereformeerde kerken, wereldwijd.  Opvallend is het relatief grote aantal bezoekers uit emigratielanden als Amerika en Canada – dat zijn meestal leden van de (Christian) Reformed Church in die landen, nakomelingen van Nederlandse, geëmigreerde afgescheidenen / gereformeerden die geïnteresseerd zijn in hun roots.   Goede Herderkerk De Catharinakerk en ook de kerken van Niekerk en Vierhuizen zijn  Rijksmonumenten. De  voormalige gereformeerde Goede Herderkerk heeft die status ook. Dat is tamelijk bijzonder want die is  bij lange na niet zo oud  - stamt uit 1901 - en de meeste gereformeerde kerken hebben geen monumentale status. Maar de Goede Herderkerk is een schepping van de (Ulrumer) timmerman/architect  L. Reitsma. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed omschrijft het gebouw als “… een mengeling van Neo-Renaissance- en Berlagiaanse bouwtrant onder architectuur van L. Reitsma, vader van de architect E. Reitsma. De oorspronkelijke zaalkerk is in 1901 gebouwd door aannemer H. Poel en omstreeks 1926 uitgebreid met een dwarsschip in dezelfde stijl, ook door architect L. Reitsma.”   Meer  voormalig afgescheiden kerken in Ulrum De Goede Herderkerk is niet de eerste kerk van de “chr. afgescheidenen”, zoals de gereformeerden in de periode 1834-1869  werden genoemd.  De eerste was een eenvoudig gebouwtje ‘in de Fuik’, dat in de loop van de         19e eeuw te klein was geworden  voor de  in die periode fors gegroeide gemeente. Veelzeggend voor de toename van het aantal gereformeerden in Ulrum is, dat er rond 1892 ook nog een splitsing is geweest waardoor de huidige chr. gereformeerde kerk  -  met tegenwoordig nog altijd een gebouw aan de Singel in Ulrum – ontstond. Trouwens, over splitsingen gesproken: in 1945 kwam er in het dorp  vanwege de zogenaamde Vrijmaking ook een gereformeerde kerk vrijgemaakt (met een gebouw aan de Asingastraat).   PKN Veel gereformeerden dus in Ulrum. Maar wat de grootste groep betreft, de richting die de huidige Goede Herderkerk als  onderkomen had, die was vanaf ongeveer eind 20e eeuw geconfronteerd met een sterke afname van het aantal leden en al helemaal met het aantal trouwe kerkgangers. Een zelfde proces  van achteruitgang was al eerder bij de hervormde broeders en zusters op gang gekomen.  Afgezien van het Bijbelse gebod ‘opdat zij allen één zijn’ (Joh. 17), was er dus alle aanleiding om eindelijk tot een definitieve afronding van het Samen-op-weg-proces te komen waarin de twee kerken al jaren in overleg waren. In  april 2015 was het  zover: ze fuseerden en vormden de PKN-gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.   Meer informatie over de geschiedenis van de genoemde kerken is, behalve op de site van de SOGK te vinden op   http://petervandenburg.infoteur.nl/specials/kerkgeschiedenis-ulrum.html  
  Read More
 • Benoeming kerkelijk Werker

  Van de kerkenraad, In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad op voordracht van de sollicitatiecommissie mw. Anne Nijland uit Groningen benoemd in de functie van kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij zal in de loop van het nieuwe seizoen in onze gemeente starten met haar werkzaamheden.  Over de datum van indiensttreding, het hoe en wanneer kennismaken met de gemeenteleden etc., hoort u na de vakantieperiode meer.  We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn de vacature hebben kunnen vervullen. We hopen op een goede samenwerking in de toekomst!
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Begraafplaats Vierhuizen

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Grafrechten worden uitgegeven aan mensen die wonen of gewoond hebben in Vierhuizen, of lid zijn van de Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Als een aanvraag hier niet aan voldoet, dan beslist het College van Kerkrentmeesters.

 

Alle regels rond het verkrijgen van een grafrecht zijn opgenomen in een reglement. Dat wordt op verzoek per mail toegezonden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen met 0595 577247.

 

Tarieven per 1 januari 2023

 

grafrecht particulier graf 20 jaar

€ 1.950,00

verlenging 10 jaar

€ 0,00

grafkelder toeslag

€ 450,00

   

grafdelven (machinaal)

€ 980,00

grafdelven (met de hand)

€ 1.480,00

   

grafrecht particulier urnengraf 20 jaar

€ 650,00

verlenging 10 jaar

€ 0,00

   

urnengraf delven

€ 325,00

 

 

Toelichting op de tarieven

Een grafrecht voor een particulier graf houdt in dat er een plaats op de begraafplaats wordt vastgelegd waar degene op wiens naam het recht staat begraven mag worden.

Een grafrecht wordt verleend voor een periode van 20 jaar. Het gaat in op de dag van de begrafenis.

Na afloop van deze termijn kan het graf geruimd worden. Dit zal alleen plaatsvinden bij ruimtegebrek. Momenteel is daar geen sprake van. Verlening met 10 jaar na afloop van het 20-jarig grafrecht is daarom momenteel gratis. Het is mogelijk dat in de toekomst hiervoor wel een tarief worden gehanteerd.

Over het algemeen is machinaal grafdelven mogelijk. Als een graf ingesloten ligt tussen grafmonumenten en machinaal delven niet mogelijk is, dan is met de hand graven noodzakelijk.

Een urn kan begraven worden in een particulier graf ter grootte van 1/3 van een gewoon graf.

 

Dick Ronner, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Protestantse gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Print

ANBI-informatie Kerk

Protestantse Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen

RSIN/Fiscaal nummer: 824207865

Website adres: www.pknulrum.nl

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres: Schapenweg 4

Postcode: 9971 AJ

Plaats: Ulrum

Postadres:idem

 

De Protestantse gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig. Het geloof is de basis van het kerkelijk functioneren. We gaan respectvol met elkaar om en geven elkaar de ruimte. We vinden het belangrijk dat we met elkaar de boodschap van het Evangelie vieren en het Woord van God uitgelegd krijgen en dit uitdragen. Veel aandacht is er voor het omzien naar elkaar, we willen een kerkgemeenschap zijn waar jong en oud zich thuis voelt en met elkaar verbonden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u hier vinden.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar vindt u hier.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Een samenvatting van de bestedingen kunt u hier vinden.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI rapport

Print

ANBI-informatie Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen

RSIN/Fiscaal nummer: 824207920

Website adres: www.pknulrum.nl

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres: Schapenweg 4

postcode: 9971 AJ

Plaats: Ulrum

Postadres:idem

De Protestantse gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u hier vinden.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar vindt u hier.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. De bestedingen vind u hier.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie

(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

ANBI rapport

Print