• 1
 • 2
 • 3
 • Sample Article

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Read More
 • Sample Article

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Read More
 • Zondag 9 april 2017

  Zondag 9 april 2017 was voor onze gemeente een bijzondere zondag. In een feestelijke dienst werd Rianne Pronk-van Belle bevestigd als onze dominee en deed ze haar intrede. 
  Read More
 • Geschiedenis van de PKN in Ulrum-Niekerk-Vierhuizen

  –  over dorpskerken,  afscheiding en vereniging –   De Protestantse Gemeente te Ulrum, Niekerk en Vierhuizen is in 2015 gevormd door fusie van de Gereformeerde Kerk Ulrum en de  Hervormde Gemeente Ulrum, Niekerk en Vierhuizen. Het overgrote deel van de gemeenteleden woont in Ulrum waar ook de twee kerkgebouwen staan die voor de meeste erediensten gebruikt worden. Dat betreft dan voornamelijk de voormalige gereformeerde Goede Herderkerk (hoek Schapenweg - Leensterweg). De  voormalige Nederlandse hervormde Catharinakerk, de historische dorpskerk, is gelegen op de westelijke wierde in het oude dorpscentrum; het van oorsprong middeleeuwse gebouw is sinds 2013 eigendom van de Stichting Oude  Groninger Kerken (SOGK) en wordt zo nu en dan voor erediensten gebruikt.   Historische dorpskerken in Ulrum, Niekerk  en Vierhuizen De geschiedenis begint dus al in de middeleeuwen: de Catharinakerk in Ulrum dateert uit plm. 1225. Toen was het een rooms-katholieke kerk. Met de Reformatie werd het een gereformeerde kerk (de nationale kerk die toen de heersende werd in ons land kreeg in 1816 de naam Nederlandse Hervormde Kerk). Het is een bezienswaardig gebouw en kan ook ad bezichtigd worden. (info via www.groningerkerken.nl). Ook de twee andere historische kerken die  tot de voormalige hervormde gemeenten in Ulrum, Niekerk en Vierhuizen behoorden –  de kerken in de laatste twee dorpen dus - zijn eeuwenoud, ook eigendom van de SOGK en stammen uit dezelfde periode als die in Ulrum (zie voor meer informatie eveneens genoemde website van de stichting).   Catharinakerk en Afscheiding De Catharinakerk trekt veel bezoekers. Dat is niet alleen vanwege het interessante interieur, met onder meer een oude herenbank en een Lohmanorgel uit 1806, maar zeker ook vanwege de Afscheiding die hier  in 1834 o.l.v. ds. H. de Cock begon. Dat maakt Ulrum en meer speciaal deze kerk de bakermat van alle gereformeerde kerken, wereldwijd.  Opvallend is het relatief grote aantal bezoekers uit emigratielanden als Amerika en Canada – dat zijn meestal leden van de (Christian) Reformed Church in die landen, nakomelingen van Nederlandse, geëmigreerde afgescheidenen / gereformeerden die geïnteresseerd zijn in hun roots.   Goede Herderkerk De Catharinakerk en ook de kerken van Niekerk en Vierhuizen zijn  Rijksmonumenten. De  voormalige gereformeerde Goede Herderkerk heeft die status ook. Dat is tamelijk bijzonder want die is  bij lange na niet zo oud  - stamt uit 1901 - en de meeste gereformeerde kerken hebben geen monumentale status. Maar de Goede Herderkerk is een schepping van de (Ulrumer) timmerman/architect  L. Reitsma. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed omschrijft het gebouw als “… een mengeling van Neo-Renaissance- en Berlagiaanse bouwtrant onder architectuur van L. Reitsma, vader van de architect E. Reitsma. De oorspronkelijke zaalkerk is in 1901 gebouwd door aannemer H. Poel en omstreeks 1926 uitgebreid met een dwarsschip in dezelfde stijl, ook door architect L. Reitsma.”   Meer  voormalig afgescheiden kerken in Ulrum De Goede Herderkerk is niet de eerste kerk van de “chr. afgescheidenen”, zoals de gereformeerden in de periode 1834-1869  werden genoemd.  De eerste was een eenvoudig gebouwtje ‘in de Fuik’, dat in de loop van de         19e eeuw te klein was geworden  voor de  in die periode fors gegroeide gemeente. Veelzeggend voor de toename van het aantal gereformeerden in Ulrum is, dat er rond 1892 ook nog een splitsing is geweest waardoor de huidige chr. gereformeerde kerk  -  met tegenwoordig nog altijd een gebouw aan de Singel in Ulrum – ontstond. Trouwens, over splitsingen gesproken: in 1945 kwam er in het dorp  vanwege de zogenaamde Vrijmaking ook een gereformeerde kerk vrijgemaakt (met een gebouw aan de Asingastraat).   PKN Veel gereformeerden dus in Ulrum. Maar wat de grootste groep betreft, de richting die de huidige Goede Herderkerk als  onderkomen had, die was vanaf ongeveer eind 20e eeuw geconfronteerd met een sterke afname van het aantal leden en al helemaal met het aantal trouwe kerkgangers. Een zelfde proces  van achteruitgang was al eerder bij de hervormde broeders en zusters op gang gekomen.  Afgezien van het Bijbelse gebod ‘opdat zij allen één zijn’ (Joh. 17), was er dus alle aanleiding om eindelijk tot een definitieve afronding van het Samen-op-weg-proces te komen waarin de twee kerken al jaren in overleg waren. In  april 2015 was het  zover: ze fuseerden en vormden de PKN-gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.   Meer informatie over de geschiedenis van de genoemde kerken is, behalve op de site van de SOGK te vinden op   http://petervandenburg.infoteur.nl/specials/kerkgeschiedenis-ulrum.html  
  Read More
 • Benoeming kerkelijk Werker

  Van de kerkenraad, In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad op voordracht van de sollicitatiecommissie mw. Anne Nijland uit Groningen benoemd in de functie van kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij zal in de loop van het nieuwe seizoen in onze gemeente starten met haar werkzaamheden.  Over de datum van indiensttreding, het hoe en wanneer kennismaken met de gemeenteleden etc., hoort u na de vakantieperiode meer.  We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn de vacature hebben kunnen vervullen. We hopen op een goede samenwerking in de toekomst!
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pastoraat

Binnen onze gemeente wordt het pastoraat verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle in combinatie met de wijkteams. Anne Nijland is onze kerkelijk werker.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek, neemt u dan contact op met de wijkouderling. 

Print

Diakenen

De diakenen zijn de ambtsdragers met een diaconale taak. Gezamenlijk vormen ze de diaconie. De meest in het oog springende taak van de diaconie is het verzorgen van de collectes tijdens de kerkdiensten, maar de diakenen voeren ook de kerst- en paasmaaltijd uit, die voor ouderen en hulpbehoevenden wordt georganiseerd. Verder geven ze aandacht aan lokale (sociale) noodsituaties met geld, raad en daad. Bij het collecteren tijdens de kerkdiensten worden de diakenen geholpen door een gemeentelid, die volgens rooster vanuit de kerk meehelpt bij het collecteren. 

Print

Gebedsgroep

In de regel een keer per veertien dagen komt een aantal gemeenteleden in het ontmoetingscentrum bijeen om al het kerkenwerk aan God op te dragen. Ook wordt gebeden voor allerlei situaties van gemeenteleden, ziekte, rouw en wat verder maar ook. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te komen bidden. De bidstond vindt plaats op de maandagavond van half acht tot kwart over acht.

Print

Ouderlingen

De ouderling is vanuit de kerkenraad coördinerend lid van het wijkteam. Draagt samen met de wijkmedewerkers zorg voor een aantal hem/haar toevertrouwde adressen. Onderhoudt daar waar nodig en/of gewenst de specifieke “ouderlingtaken” . Vormt op ouderling-niveau de verbindende schakel tussen gemeente, predikant en kerkenraad. Zij helpen gemeenteleden inhoud en vorm te geven aan hun geloof. Ze zijn betrokken bij activiteiten die het geloof van gemeenteleden opbouwen en verdiepen. Zo zijn ouderlingen medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de kerk. Om dit tot uitdrukking te laten komen, geeft de ouderling van dienst aan het begin en aan het einde van een kerkdienst de voorganger een hand. Deze handdruk symboliseert het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de voorganger de dienst leidt. Ook is er altijd een ouderling aanwezig als er avondmaal gevierd wordt en gedoopt. De geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren in de gemeente valt ook onder de verantwoordelijkheid van de ouderlingen. Ouderlingen bezoeken gemeenteleden om mee te leven en te steunen in blijde en verdrietige dagen. Zij beloven niet met anderen te praten over zaken die gemeenteleden hun in vertrouwen hebben verteld. 

Print

Groeigroepen

In  de  gemeente  zijn  een aantal groeigroepen  actief.  Een  groeigroep  is  een  groep gemeenteleden van maximaal tien personen, die regelmatig bij elkaar komt en aan de hand  van  toerustingsmateriaal  onderwerpen  bespreekt  met  de  Bijbel  als  basis.  De bijeenkomsten van de groeigroepen worden in de regel eenmaal per veertien dagen gehouden in de periode september – april en vinden meestal – al dan niet afwisselend -  plaats bij een van de leden van de groeigroepen thuis. De groeigroepen  sluiten het seizoen gezamenlijk af met een maaltijd. 

Print

More Articles ...