Beleidsplan

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen 2015-2020

1 Profiel van de gemeente

De Protestantse Gemeente Ulrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. In 2015 is de gemeente ontstaan uit de fusie van de Gereformeerde kerk Ulrum en de Hervormde  Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig. Het geloof is de basis van het kerkelijk functioneren. We gaan respectvol met elkaar om en geven elkaar de ruimte. We vinden het belangrijk dat we met elkaar de boodschap van het Evangelie vieren en het Woord van God uitgelegd krijgen en dit uitdragen. Veel aandacht is er voor het omzien naar elkaar, we willen een kerkgemeenschap zijn waar jong en oud zich thuis voelt en met elkaar verbonden.  

2 Visie op gemeente zijn

De protestantse gemeente te Ulrum c.a. is een geloofsgemeenschap met Jezus Christus als Heer.

De bijbel inspireert ons en wijst ons de weg in geloof en dagelijks leven. Iedereen is welkom. Ieders inbreng is waardevol. We bouwen met elkaar deze nieuwe gemeente op. De gemeente neemt haar plaats in, in de dorpsgemeenschap, die aan het veranderen is. Samen met anderen zetten wij ons in voor een dorp met toekomst.

3 Kerkenraad

De kerkenraad start bij de fusie met alle ambtsdragers van de Hervormde gemeente en van de Gereformeerde kerk. Samenstelling van de kerkenraad is: 1 predikant, 10 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 8 diakenen.

Spoedig wordt besproken of de structuur en de samenstelling van de kerkenraad ook gewijzigd worden. 

4 Kerkdiensten

De meeste erediensten worden in “De goede Herder kerk ” (Gereformeerd kerkgebouw) gehouden, maar er zijn ook diensten in de Catharinakerk, en incidenteel zijn er diensten in Niekerk en in Vierhuizen.

Er wordt van Advent tot Pinksteren zo veel als mogelijk is,  gebruik gemaakt van het Oecumenisch leesrooster, uitgebracht door de Raad van Kerken in Nederland.

Gastpredikanten uit de volle breedte van de PKN worden uitgenodigd. Met een aantal voorgangers wordt een afspraak gemaakt om op min of meer geregelde basis voor te gaan.

4.1 Kindernevendienst

Voor de jeugd van de basisschoolleeftijd wordt wekelijks kindernevendienst georganiseerd. De oudste groepen blijven 1x per maand in de kerk en gaan dan niet naar de kindernevendienst. Naast de reguliere kerkdiensten zijn er maandelijks tienerdiensten.

4.2 Dopen

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdend leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

4.3 Avondmaal

Tot deelname aan het avondmaal worden zowel belijdend leden als andere leden toegelaten.

4.4 Zegenen van relaties, anders dan het huwelijk van man en vrouw

Met betrekking tot de zegening van relaties anders dan het huwelijk van man en vrouw wordt ten tijde van de fusie geen standpunt ingenomen. Na de fusie zal het gesprek binnen de nieuwe protestantse kerkenraad voortvarend voortgezet worden, zodat de besprekingen binnen de nieuwe kerkenraad binnen een jaar opgepakt worden.

Indien een verzoek van een lid van de kerk voor het zegenen van een relatie anders dan het huwelijk van man en vrouw wordt ontvangen zal dit verzoek op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering worden besproken en zal een besluit worden genomen over de te volgen procedure.

5 Pastoraat   

Met het pastorale werk willen we bereiken dat de huidige pastorale taken behouden blijven. Daarnaast willen we uitzoeken hoe we het pastoraat binnen de dorpsgemeenschap invulling kunnen geven.

De kerkelijke gemeente is opgedeeld in vijf wijken. De pastorale zorg voor de wijk is toevertrouwd aan een wijkteam bestaande uit een ouderling, een diaken en wijkmedewerkers. 

Ouderlingen kunnen ondersteuning krijgen van wijkmedewerkers.

De taken van ouderlingen zullen goed in beeld moeten worden gebracht. 

Ondersteuning bij hun taken is een vereiste om ook in de toekomst ambtsdragers te kunnen vinden. 

De pastorale zorg wordt ondersteund door predikant en kerkelijk werker.

5.1 Jeugdouderlingen

Doelstelling van het jeugdwerk is om de jongeren bij de kerk te blijven betrekken, door de geloofsoverdracht te brengen op een manier die hen aanspreekt. Twee jeugdouderlingen zijn hiervoor actief, met vele vrijwilligers zorgen zij voor de invulling van de kindernevendienst, tienerdiensten en de huiscatechese.

6 Diaconaat

Blijvende doelstelling van de diaconie is om zich zo breed mogelijk in te zetten voor mensen in nood, zodat er geen groepen worden buitengesloten. De aandacht wordt verdeeld over mensen binnen de kerkelijke gemeente en daarbuiten ; zowel landelijke als wereldwijd.

Jaarlijks organiseert de diaconie een kerst- en paasbroodmaaltijd voor ouderen. 

7 Catechese

Catechese wordt verzorgd door gemeenteleden en wordt aan huis gegeven in de periode oktober-april. Belangrijk is dat de mensen die de huis catechese geven voor ondersteuning beroep kunnen doen op ondersteuning van predikant of kerkelijk werker.

8 Vorming en toerusting

In de komende maanden gaan we ons beraden op dit onderwerp. Hoe bereiken we de mensen, waar ligt de interesse?

Vanaf winterseizoen 2015-2016 wordt hier verdere invulling aan gegeven, bij voorkeur in samenwerking met buurgemeenten.

Voor de winter 2014-2015 en volgende jaren blijft staan:

Groeigroepen; de deelnemers ervaren deze groepen als zeer positief . Het doel om te groeien in geloof en in onderlinge verbondenheid wordt zeker gehaald.

Regionale samenwerking; het toerustingsprogramma wordt elk seizoen met de naburige gemeenten in De Marne uitgewisseld. Deelname aan elkaars activiteiten wordt gestimuleerd. Waar mogelijk kan worden samengewerkt.

9 Beheer

Doelstelling is een gezonde financiële gemeente waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

10 Middelen

10.1 Predikant

De gemeente zoekt een predikant met een deeltijdfunctie, in goed overleg met de buurgemeenten.

10.2 Kerkelijk werker

De gemeente heeft een kerkelijk werker in dienst voor 16 uur/pw, met een tijdelijk contract.

10.3 Gebouwen

Het gereformeerde kerkgebouw is aangemeld bij de Stichting Oude Groninger Kerken voor een inventarisatie. Nadat de Stichting mededelingen heeft gedaan van de resultaten van deze inventarisatie wordt  pas besloten om wel of niet over te gaan tot overdracht.

Intussen wordt bestudeerd wat te doen wanneer de Stichting het kerkgebouw niet  wil/kan/zal overnemen.

Het heeft de voorkeur om de Gereformeerde pastorie te verkopen, maar vooreerst wordt deze gereserveerd als onderdeel van de inventarisatie door de Stichting Oude Groninger Kerken.

Het Gereformeerde kerkgebouw met het Ontmoetingscentrum is het gebouw dat het meest intensief gebruikt zal worden. Het kerkgebouw is aan de ruime kant. Vóór  2020 wordt besproken en besloten hoe de ruimte aangepakt zal worden. 

De gebouwen worden goed onderhouden om achterstallig onderhoud te voorkomen.

10.4 Overige bezittingen

De begraafplaats te Vierhuizen is eigendom van de kerk.

De landerijen, in eigendom van de gemeente, worden langdurig verpacht.

11 Communicatie

Voor de communicatie binnen de gemeente wordt gebruikt: kerkblad, nieuwsbrief en in de toekomst de website.

Voor de communicatie buiten de gemeente: Protestantse kerkboden, eventueel regionale huis-aan-huis kranten (Ommelander, Westerkwartier)

12 Werkplan

In het voorjaar van 2015 wordt het werkplan voorjaar 2015-juni 2016 vastgesteld.

13 Evaluatie

Jaarlijks vindt evaluatie plaats van het beleidsplan.

 

Print