Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen 

Januari –december 2016

 

Kerkdiensten 

Wekelijks is er een kerkdienst in Ulrum.

Hoofdzakelijk in de Goede Herderkerk 

In de zomervakantie hebben we ook gekerkt in de Catherinakerk, de kerk van Niekerk en de kerk van Vierhuizen.

Enkele  bijzondere diensten op een rij:

-24 januari: themadienst “Zingen op verzoek”

-14 februari : themadienst: “All you need is love”

-22, 25,26,27 maartl: Paascyclus

-1 mei:  1 jarig bestaan van onze fusiegemeente; ds Plaisier, scriba PKN ,ging voor in deze dienst.

-26 juni: overstapdienst kindernevendienst

-11 september startdienstmet als thema: “Deel je leven”, m.m.v.Young Spirt uit Ulrum 

-16 oktober; themadienst: “Bidden”

?25 oktober; Bijbelzondag

-6 november; oogstdienst m.m.v. Duo Decime

-20 november; eeuwigheidzondag

-25 december, 1e kerstdag, kerstdienst m.m.v. Sound of Joy, Winsum

Met de gemeente vierden we vier maal het Heilig Avondmaal; 10 januari, 24 maart, 10 juli en 9 oktober. 

Verder verleende onze gemeente zeven keer haar medewerking aan de organisatie van de kerkdiensten in het Zonnehuis De Marne in Leens.

 

Kerkenraad

Ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vergaderde het moderamen  10 keer.

Van januari tot december  vergaderde de kerkenraad tien keer.

-2 juni bezinningsbijeenkomst o.l.v. Tineke Klei. Thema “Wat betekent geloof voor jou?”

- 10  november, bijzondere kerkenraad door invulling met  bezinningsbijeenkomst thema “rouwverwerking”

Enkele punten uit de vergadering:

-behandeling nota PKN “waar een Woord is, is een weg”, nota 2025

-beroepingswerk staat elke maand op de agenda. Maar de beroepingscommissie doet zijn werk in stilte. Het gaat moeizaam. Kerkenraad vraagt en krijgt toestemming om samen te onderzoeken met PG Warffum om predikant te zoeken .

-Na de zomervakantie van 2015 melde onze Pastorale medewerker, Truus van Dijk, zich ziek. In de loop van 2016 trad voorzichtig het herstel in. De kerkenraad heeft  begin 2016 de beslissing genomen  om Truus per 1 april 2016 geen vaste aanstelling te geven.  Zelf heeft Truus in de zomer aangegeven haar werkzaamheden per 1 oktober niet te willen hervatten. 

Het contract met Rianne Pronk is in september met 1 jaar verlengd. Het pastorale werk is zo gewaarborgd. 

-21 november ; Visitatie

Er hebben ambtsdragers afscheid genomen van de kerkenraad en  er zijn nieuwe ambtsdragers benoemd.

 

 

Diaconaat

Naast de gebruikelijke zaken organiseerde de diaconie: 

17 maart; paasbroodmaaltijd 

20 december; kerstbroodmaaltijd

De diakenen volgden cursus voor diakenen van 3 avonden, om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en werk van diakenen. Dit gebeurde in clusterverband met omliggende gemeenten.

Verder bezochten de diakenen de  landelijke diaconale dag op 19 november

In samenwerking met andere kerken in De Marne , zijn gesprekken opgestart over het oprichten van een noodfonds.

In december werd grote “kerst” voedselinzameling actie georganiseerd voor de voedselbanken in Groningen. 

 

Pastoraat

Naast het bezoekwerk  werd in april de landelijke pastorale dag bezocht.

 

Jeugd

Voor de jeugd is er wekelijks kinderoppas en kindernevendienst .

Voor de oudere jeugd 12+ wordt er ongeveer acht keer per jaar een tienerdienst in de jeugdsoos georganiseerd.  

Op 6 februari deed de jeugd mee aan het landelijke spel  Sirkelslag

21 mei : rommelmarkt t.b.v. jeugdwerk

In Juni ging de jeugdgroep 12+ met begeleiders een weekend op kamp naar Witte Zomer, een groot succes. In april werd hiervoor een cake –bak –actie gehouden. Er werden 48 cakes besteld!

14 oktober deed de jeugd mee aan het landelijke spel  try-axY , ze wonnen de eerste prijs!

 

Vorming en Toerusting

De groeigroepen zijn dit seizoen verder gegaan

Catechese voor de jeugd was er in twee groepen,  een groepen 12-15 en één groep 15+  

 

Divers

-In maart /april verscheen oproep in kerkgetij om samen wat meer voor in de kerk te gaan zitten. Velen gaven hier gehoor aan.

-7 april: gemeenteavond .Onderwerpen cijfers, beroepingswerk en de heer Bram van Dijke kwam ons vertellen over Stichting Mensenkinderen

-16 t/m 20 mei konden we in het EO programma : Geloof en een hoop Liefde, mensen uit onze gemeente aan het woord zien.

-26 juni BBQ bij de boer. Na der kerkdienst en het koffiedrinken genoten ruim 100 persoenen van een gezellig samenzijn en BBQ bij de familie Bouma in Vierhuizen.

-Archief werd opgeschoond in voorjaar/zomer 2016, verwachting is dit in 2017 af te ronden.

10 en 11 september: Open monumentendag

Het thema was dit jaar Iconen en symbolen. Onder leiding van Ineke Mesman is de kerk ingericht met tafels op de banken met daarop Iconen en Symbolen. Ook werden er prachtige Quilts van Leida Winter op gehangen. Tot op de dag van vandaag genieten we van wisselende exposities op de tafels envan creatieve uitingen van gemeenteleden.

Tijdens de open monumentendagen was er gelegenheid een kijkje te nemen in archief van de kerk, hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Dick Ronner en Peter van den Burg verzorgden de expositie rondom het archief.

-September: de gebedsgroep besluit na 10 jaar te stoppen

-1 oktober: Vrouwenvereniging Nut en Genoegen houdt na 88 jaar op te bestaan.

-Sinds november wordt het kerkblad in één werkgang gekopieerd en automatisch in elkaar gezet en geniet.

-26 november ; Crea markt in Ontmoetingscentrum

-December; kerstroute, openstelling kerk en ontmoetingscentrum

 

 

Print