Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen
Januari –december 2021


Het Corona virus heeft grote impact gehad op onze kerkelijke gemeente en de
kerkdiensten in 2021.
Een belangrijk communicatiemiddel in het afgelopen jaar was de wekelijkse nieuwsbrief
Mensen zonder mail krijgen de nieuwsbrief thuisbezorgd. Rond de 90% van de pastorale
adressen ontvangt de nieuwsbrief.
In oktober 2020 werd het camerasysteem in kerk in gebruik genomen. De diensten
vanuit de Goede Herderkerk kunnen het hele jaar 2021 live meegekeken en/of geluisterd
worden via de kerkomroep.
We begonnen 2021 met digitale diensten, vanaf eind mei konden de diensten weer
bezocht worden, eerst door 30 mensen maar in juni konden we weer spontaan naar de
kerk als daar behoefte aan was. Vanaf september verleenden de organisten hun
medewerking weer aan de kerkdiensten. Helaas werden in november de maatregelen
weer aangescherpt en gingen we 19 december weer over naar de digitale diensten.


Enkele bijzondere diensten op een rij:
-14 februari: Valentijnsdag, een dienst over de liefde!
-10 maart: Biddag “gewas en arbeid”
-1 t/m 4 april: Paascyclus
-4 juli: overstapdienst kindernevendienst
-12 september startdienst met als thema: “Van U is de toekomst”
-24 oktober: Bijbelzondag
-7 november: Oogstdienst
-28 november: Eeuwigheidzondag
-5 december: Kinderdienst
-24 december: Kerstnachtdienst met gezamenlijke kerken uit Ulrum, online
-25 december: 1e kerstdag, kerstdienst


Met de gemeente vierden we tweemaal het Heilig Avondmaal; 11 juli en 3 oktober. Het
was een lopend avondmaal.


Kerkenraad
Vergaderingen vonden in 2021 grotendeels digitaal plaats.
Ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vergaderde het moderamen tien keer.
Van januari tot december vergaderde de kerkenraad ook tien keer.
-Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht de bijeenkomsten van de classis en het
samenwerkingsoverleg.
-Er zijn twee ambtsdragers, diakenen, herbevestigd. Dit gebeurde in de kerkdienst van
zondag 23 mei.
-Donderdag 4 november bezocht de Classispredikant, ds. Hommes, de kerkenraad. Dis
door ds. Hommes en de kerkenraad als zeer positief ervaren. We konden op een
ontspannen, open manier van gedachten wisselen.
In Kerkgetij houden we gemeente op de hoogte met verslagen “Van de
kerkenraadtafel…”, verder is er de wekelijkse nieuwsbrief.


Diaconaat
De jaarlijkse paas- en kerstbroodmaaltijd kwamen te vervallen.
Rond kerst werd een kerstpakket bezorgd bij de ouderen en zieken.


Pastoraat
Bezoekwerk, door predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekmedewerkers kwam
door Corona bemoeilijkt. Hier is zo verantwoord mogelijk mee omgegaan.


Jeugd
De leiding van de kindernevendienst verleende wekelijks hun medewerking aan de
kerkdienst met een kindermoment.
De kindernevendienst luisterde de kerkdiensten op met hun Paas- en Kerstproject.
Van mei t/m december, in de periode dat het mogelijk was de kerkdiensten fysiek te
bezoeken was er wekelijks kinderoppas en kindernevendienst.
Voor de oudere jeugd 12+, wordt er ongeveer zes keer per jaar een tienerdienst in de
jeugdsoos georganiseerd, in 2021 was dit, mede door Coronavirus, niet haalbaar.
De mogelijkheid werd geboden om mee te doen aan de on-line Paaschallenge op 2 of 4
april Coronaproof via QR spel)
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 werden maandelijkse knutselmiddagen
georganiseerd, in Coronatijd werden er knutseltasjes uitgereikt om thuis te knutselen.
De “16+” en “18+” groepen hebben geprobeerd de draad weer op te pakken o.l.v. Meint
de Jong en Annelies Meijering. De “rondom 20” groep is enkele malen op zondagavond
bij elkaar geweest o.l.v. de jeugdouderling en Anne Nijland, dit gebeurde digitaal.


Vorming en Toerusting
De groeigroepen zijn dit in oktober weer van start gegaan.
Catechese voor de jeugd was er in twee groepen, een groepen 12-15 en één groep 15+
Door corona is dit stil komen te liggen.


Divers
-In de 40 dagentijd coördineerde de zendings- en evangelisatiecommissie de
Spaardoos actie. Opbrengst kwam ten goede aan stichting Mensenkind. Verder bestede
deze commissie aandacht aan de Israëlzondag en zorgden ze voor de diverse attenties
bij Kerkgetij (o.a. Elisabethbode).
-In de week voor Pasen werd op alle pastorale adressen een Paastasje bezorgd. Vanuit
verschillende groepen uit onze gemeente is het tasje gevuld.
-Op woensdag 24 februari ging “Kerkflix” in première. Een klein uur filmpjes,
bemoedigingen en interviews, afgewisseld met mooie Christelijke liedjes. Te bekijken via
de kerkomroep. Regelmatig (maandelijks) wordt nieuwe “Kerkflix” aangekondigd via de
nieuwsbrief.
-Hilma Oudman heeft stagegelopen in onze gemeente voor haar opleiding
Theologie/Pastorale hulpverlening (periode juni-oktober). Ds. Rianne pronk was haar
begeleider.
-De Creamarkt ging niet door maar op de kerstmarkt van 10 december was de creamarkt
vertegenwoordigd met een grote kraam.
-Vanuit de kerkenraad werd bij de mensen een kerstkaart bezorgd.
Het was een bijzonder jaar, dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de flexibele
opstelling van de gemeenteleden hebben we de kerkdiensten en de activiteiten creatief
kunnen invullen.

Print