Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen Januari –december 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Het Covid virus heeft grote impact gehad op onze kerkelijke gemeente en de kerkdiensten. Op 12 maart hebben alle gemeenteleden een brief thuis ontvangen. Hierin wordt vermeld: “De kerkenraad heeft het besluit genomen de richtlijnen van de overheid, van de PKN en de Classis te volgen. De komende drie weken zullen daarom de kerkdiensten geen doorgang vinden en ook alle andere activiteiten zullen komen te vervallen.” Snel werd actie opgestart om verspreiding van de nieuwsbrief te digitaliseren. Mensen zonder mail krijgen de nieuwsbrief thuisbezorgd. Inmiddels ontvangt 90% van de pastorale adressen de nieuwsbrief. Door een groepje enthousiaste techneuten was het mogelijk om vanaf 29 maart de kerkdiensten met beeld, via facebook uit te zenden, en natuurlijk te beluisteren via kerkomroep. Op 23 augustus werden de kerkdiensten weer toegankelijk voor bezoekers, hierbij de PKN richtlijnen in acht nemend. 22 november werd camerasysteem in kerk in gebruik genomen. De diensten kunnen vanaf die datum live meegekeken en/of geluisterd worden.

Enkele bijzondere diensten op een rij:

 • 6 maart: Wereldgebedsdag

 • 11 maart: Biddag voor gewas en arbeid

 • 9 t/m 11 april: Paascyclus

 • 14 juni: overstapdienst kindernevendienst

 • 6 september startdienst met als thema: “Het goede leven”

 • 25 oktober: Bijbelzondag

 • 1 november: Oogstdienst

 • 22 november: Eeuwigheidzondag

 • 13 december: Kinderdienst

 • 24 december: Kerstnachtdienst met gezamenlijke kerken uit Ulrum

 • 25 december: 1e kerstdag, kerstdienst

Met de gemeente vierden we tweemaal het Heilig Avondmaal; 12 januari en 27 september.

Kerkenraad
Vergaderingen vonden in 2020 grotendeels digitaal plaats. Ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vergaderde het moderamen tien keer. Van januari tot december vergaderde de kerkenraad ook tien keer. Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht de bijeenkomsten van de classis en het samenwerkingsoverleg. Er hebben ambtsdragers afscheid genomen van de kerkenraad en er zijn nieuwe ambtsdragers benoemd, dit gebeurde in de kerkdienst van zondag 25 oktober. In Kerkgetij houden we gemeente op de hoogte met verslagen “Van de kerkenraadtafel…”, verder is er de wekelijkse nieuwsbrief.

Diaconaat
In februari werd de actie “Plant een bijbel’, georganiseerd. De jaarlijkse paas- en kerstbroodmaaltijd kwamen te vervallen. Rond kerst werd een kerstpakket bezorgd bij de ouderen en zieken.

Pastoraat
In februari en begin maart zijn er 4 wijkavonden georganiseerd Bezoekwerk, door predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekmedewerkers kwam door Corona grotendeels stil te liggen maar werd voorzichtig hervat in juni. In de zomer koffieochtenden voor ouderen onder leiding van Rianne pronk en Anne Nijland kwam te vervallen, wel werden er thuispakketten bezorgd.

Jeugd
Voor de jeugd is er wekelijks kinderoppas en kindernevendienst, na 12 maart is dit stilgelegd. Wel verleende de leiding van de kindernevendienst wekelijks hun medewerking aan de kerkdienst met een kindermoment. De kindernevendienst luisterde de kerkdiensten op met hun Paas- en Kerstproject.

Voor de oudere jeugd 12+, wordt er ongeveer zes keer per jaar een tienerdienst in de jeugdsoos georganiseerd, dit kwam stil te liggen na 12 maart. Een groep van 4 gezinnen deed mee aan de on-line Paaschallenge in de nacht van Stille Zaterdag naar Paaszondag Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 werden maandelijkse knutselmiddagen georganiseerd, in Coronatijd werden er knutseltasjes uitgereikt om thuis te knutselen.

De “16+” en “rondom 20” groep is enkele malen op zondagavond bij elkaar geweest o.l.v. de jeugdouderling en Anne Nijland, dit gebeurde digitaal.

Vorming en Toerusting
De groeigroepen zijn dit seizoen verdergegaan Catechese voor de jeugd was er in twee groepen, een groepen 12-15 en één groep 15+ Door corona is dit stil komen te liggen.

Divers

 • In de 40 dagentijd coördineerde de zendings- en evangelisatiecommissie de spaardoosactie. Opbrengst kwam ten goede aan stichting Mensenkind.
 • Rond bijbelzondag deelde de zendings- en evangelisatiecommissie tasjes uit.
 • De kindernevendienst bezorgde tasjes bij hun kinderen en de jeugdraad bezorgde rond kerst een tasje bij de tieners.

Verder werden alle overige activiteiten afgeblazen of stilgelegd.

Print