Jaarplan 2018/2019

Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

 

1    Erediensten

In het beleidsplan is afgesproken dat van Advent tot Pinksteren gebruik wordt gemaakt van Oecumenisch leesrooster, predikenten zullen hierover worden geïnformeerd.

Onze predikant, Rianne Pronk-van Belle, gaat acht keer per jaar voor in een zondagse eredienst.

Hieronder vallen in ieder geval twee keer een Avondmaalsdienst, de Startzondag (in overleg/samenwerking met de kerkelijk werker) en de Eeuwigheidszondag en verder afscheid- en bevestigingsdienst ambtsdragers, evt. belijdenisdienst, doopdienst.

Verder gaat de eigen predikantvoor in rouwdiensten.

Onze kerkelijk werker, Anne Nijland, gaat   zes  keer per jaar voor, deze diensten zijn gericht op de jeugd .

De predikant en kerkelijk werker worden bij invullen kerkdiensten onder andere ondersteund door de bijzondere dienstencommissie. Het streven voor komend jaar is meer mensen te betrekken bij invullen van de kerkdiensten. Hierbij wordt gedacht aan lectoren. Ook wordt gezocht naar manier om jeugd meer stem te geven in de eredienst.

  

2    Pastoraat

De predikant verleent van (crisis)pastorale zorg aan gemeenteleden, in samenwerking met de wijkouderlingen, wijkmedewerkers en kerkelijk werker.

Predikant richt zich met name op:

-Bezoeken gemeenteleden tijdens/na ziekenhuisopname

-Huwelijksjubilea vanaf 50 jaar getrouwd.

-Toerusting van wijkouderlingen en wijkmedewerkers, bijvoorbeeld door (zoals afgelopen jaren gebruikelijk) jaarlijkse avond voor wijkmedewerkers, een jaarlijks ouderlingenoverleg en het bijwonen van wijkteamvergaderingen.

Kerkelijk werker richt zich met name op:

-bezoeken gemeenteleden jonger dan 40 jaar

Taken van de ouderlingen zijn op zich goed in beeld middels het schrijven: “Taakomschrijving van een wijkteam”

 

3   Diaconaat

Zoals elk jaar zullen er ook voor het jaar 2018/2019 een aantal activiteiten voor de diaconie van de PKN Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op de agenda staan.

 

September 2018 Jaarlijkse bijdrage  diaconie
November 2018 Op zaterdag 10 november hoopt de diaconie de diaconale dag te Utrecht te bezoeken
December 2018 Voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een kerstbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum
December 2018

Alleenstaanden en 80-plussers binnen de gemeente ontvangen kerstattentie. De attentie wordt rondgebracht door de wijkmedewerkers. In samenwerking met de diaconie van de Chr.Geref. Kerk zorgt de diaconie voor een mooie attentie.

Maart 2019 De paasgroetenactie, aan de gemeenteleden worden kaarten uitgedeeld die zij vervolgens naar gedetineerden kunnen sturen in Nederlandse gevangenissen.
Maart April 2019 Voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een paasbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.

 

Naast bovenstaande zal de diaconie als primaire taak (financiële) hulp bieden aan mensen die dit nodig zijn, denk aan gemeenteleden, maar ook mensen / organisaties dichtbij en ver weg.

Ook zal er af en toe overleg zijn tussen de verschillende instanties, te denken valt aan Arme Kant van de Marne, Voedselbank Hogeland en Kledingbank Maxima.

 

 

4  Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt in de  kerkenraad vertegenwoordigd door twee jeugdouderlingen.

Anne Nijland is de kerkelijk werker die zich specifiek op de jeugd richt.

Jeugdouderling onderhoud contact met

-Coördinator kinderoppas

-Coördinator kindernevendienst

-Coördinator tienerdiensten , Try-axy en Sirkelslag

Wekelijks is er kindernevendienst voor de kinderen in de lagere school leeftijd.

 Tienerdiensten vinden 8x per jaar plaats in de jeugdsoos, voor 2018-2019 is inmiddels nieuwe leiding gevonden door kerkelijk werker

Catechese vindt plaats in twee groepen.

Belijdeniscatechese wordt aangeboden, dit wordt verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle.

De jeugdouderling coördineert overleg met de coördinatoren, minimaal twee keer per jaar.

Verder wordt er gewerkt aan opzetten :

-knutselmiddag , 1x per maand op woensdagmiddag voor lagere schoolkinderen Coórdinatie: kerkelijk werker

-16+ (jeugd 16-18) maandelijkse gespreksavond Coördinatie: Anne Nijland.

 

5    Vorming en toerusting

Groeigroepen: deelnemers ervaren deze groepen als zeer positief, wordt voortgezet

Gesprekskringen:  voor ouders kinderen 0-12 en 12-18 op te zetten door kerkelijk werker  

eerste helft 2019.

Thema-avonden/ochtenden

In 2018 is dit in de zomermaanden georganiseerd door Anne Nijland. Hier in 2019 weer invulling aan geven middels 3 ochtenden in juni-juli.

Volwassencatechese

De zending- en evangelisatiecommissie heeft zich bereid gevonden dit te organiseren.

Verwachting is dat dit begin 2019 wordt ingepland.

Catechesatie

Zie jeugdwerk

 

 

6  College van Kerkrentmeesters

Het college organiseert jaarlijks de oogstdienst en de Kerkbalans.

Dit jaar staat, naast de reguliere zaken, op de planning:

-Plan maken voor onderhoud Ontmoetingscentrum

-Begin maken met onderhoud buitenkant kerk en Ontmoetingscentrum, afhankelijk van verkrijgen van subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 

7   Communicatie

-Web site is inmiddels in de lucht

Doel moet zijn om deze actueel te houden.

-6 wekelijks kerkblad Kerkgetij

-wekelijkse nieuwsbrief

-ieder kerkdienst afkondigingen

-wekelijkse bijdrage Protestantse kerkbode

-belangrijke informatie wordt, indien nodig, per post aan de gemeenteleden verzonden.

Print