Jaarplan 2020/2021

Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen Jaarplan 2020/2021

Opmerking: In verband met het Corona-virus zullen vele zaken anders geregeld zijn of geen doorgang kunnen vinden. Dat is overmacht. Het jaarplan gaat uit van normale situatie. We zullen creatief en flexibel moeten omgaan met de situatie en kijken wat mogelijk is.

1 Erediensten
In het beleidsplan is afgesproken dat van Advent tot Pinksteren gebruik wordt gemaakt van Oecumenisch leesrooster, predikenten zullen hierover worden geïnformeerd. Onze predikant, Rianne Pronk-van Belle, gaat minimaal acht keer per jaar voor in een zondagse eredienst. Hieronder vallen in ieder geval twee keer een Avondmaalsdienst, de Startzondag (in overleg/samenwerking met de kerkelijk werker) en de Eeuwigheidszondag en verder afscheid- en bevestigingsdienst ambtsdragers, evt. belijdenisdienst, doopdienst. Minstens één keer per jaar wordt er (bij voorkeur in voorjaar) een gebedsdienst gehouden. Onze kerkelijk werker, Anne Nijland, gaat minimaal zes keer per jaar voor, deze diensten zijn gericht op de jeugd.
Om de jeugd meer bij de dienst te betrekken:
-2x per jaar jeugddienst (b.v. kind en schooldienst)
-2x per jaar jeugddienst tijdens reguliere ochtenddienst

Verder gaan de eigen predikant en kerkelijk werker voor in rouwdiensten. De predikant en kerkelijk werker worden bij invullen kerkdiensten onder andere ondersteund door de bijzondere dienstencommissie. Lectoren verzorgen de schriftlezing.

2 Pastoraat
De predikant verleent van (crisis)pastorale zorg aan gemeenteleden, in samenwerking met wijkouderlingen, wijkmedewerkers en kerkelijk werker. Predikant richt zich met name op: -Bezoeken gemeenteleden tijdens/na ziekenhuisopname -Toerusting van wijkouderlingen en wijkmedewerkers, bijvoorbeeld door (zoals afgelopen jaren gebruikelijk) jaarlijkse avond voor wijkmedewerkers, een jaarlijks ouderlingenoverleg en het bijwonen van wijkteamvergaderingen. Kerkelijk werker richt zich met name op: -bezoeken gemeenteleden jonger dan 40 jaar Taken van de ouderlingen zijn op zich goed in beeld middels het schrijven: “Taakomschrijving van een wijkteam” Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden aan ouderlingen om Pastorale dag te bezoeken We zoeken naar nieuwe vormen van elkaar ontmoeten door organiseren: -Running Dinner (najaar) -BBQ bij de boer (na overstapdienst in juni) -minimaal drie koffie ochtenden in de zomer

3 Diaconaat
Zoals elk jaar zullen er ook voor het jaar 2020/2021 een aantal activiteiten voor de diaconie van de PKN Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op de agenda staan.
-  September 2020 jaarlijkse bijdrage diaconie (enveloppenactie).
-  November 2020 In november hoopt de diaconie de diaconale dag in Utrecht te bezoeken.
-  December 2020 voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een kerstbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.
-  December 2020 alleenstaanden en 80-plussers binnen de gemeente ontvangen een kerstattentie. De attentie wordt rondgebracht door de wijkmedewerkers. In samenwerking met de diaconie van de Chr.Geref. Kerk zorgt de diaconie voor een mooie attentie.
-  Maart 2021 de Paasgroetenactie, aan de gemeenteleden worden kaarten uitgedeeld die zij vervolgens naar gedetineerden kunnen sturen in Nederlandse gevangenissen.
- Maart/april 2021 voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een paasbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum. Naast bovenstaande zal de diaconie als primaire taak (financiële) hulp bieden aan mensen die dit nodig zijn, denk aan gemeenteleden, maar ook mensen/ organisaties dichtbij en ver weg. Ook zal er af en toe overleg zijn tussen de verschillende instanties, te denken valt aan Arme Kant van de Marne, Voedselbank Hogeland en Kledingbank Maxima.

4 Jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt in de kerkenraad vertegenwoordigd door twee jeugdouderlingen. Anne Nijland is de kerkelijk werker die zich specifiek op de jeugd richt. Jeugdouderling onderhoud contact met coördinator kinderoppas, Coördinator kindernevendienst, Coördinator tienerdiensten en Try-axy en Sirkelslag. Er is minimaal twee keer per jaar overleg.
- Wekelijks is er kindernevendienst voor de kinderen in de lagere schoolleeftijd.
- Wekelijks is er kinderopvang tijdens de kerkdienst.
- Tienerdiensten vinden 6 tot 8x per jaar plaats.
- Catechese vindt plaats in twee groepen.
- Belijdeniscatechese wordt aangeboden, dit wordt verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle.
- knutselmiddag , ongeveer 9x per jaar op woensdagmiddag voor lagere schoolkinderen
- 16+ (jeugd 16-18) gespreksavond ongeveer 6x per jaar. Coördinatie: Jeugdouderling
- groep “rondom 20” gespreksavond ongeveer 6x per jaar. Coördinatie: kerkelijk werker Coördinatie: Anne Nijland.
- Jeugd organiseert 2x per jaar eigen dienst op zondagavond. Coördinator: kerkelijk werker

5 Vorming en toerusting
Groeigroepen: deelnemers ervaren deze groepen als zeer positief, wordt voortgezet 16+ en “rondom 20”: zie jeugdwerk Thema-ochtenden Minimaal drie koffie ochtenden in zomermaanden Volwassencatechese In overleg met de Evangelisatiecommissie, in wintermaanden Catechesatie Zie jeugdwerk

6 College van Kerkrentmeesters
Het college organiseert jaarlijks de dankdagcollecte en de Kerkbalans. Dit jaar staat, naast de reguliere zaken, op de planning: - onderhoud buitenkant en binnenkant kerk volgens schema waarbij de subsidie is toegekend van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2018-2024) - onderhoud toiletten

7 Communicatie
- Web site is inmiddels in de lucht Doel moet zijn om deze actueel te houden.
- 6 wekelijks kerkblad Kerkgetij
- wekelijkse nieuwsbrief
- iedere kerkdienst afkondigingen
- twee wekelijkse bijdrage Protestantse kerkbode
- belangrijke informatie wordt, indien nodig, per post aan de gemeenteleden verzonden.  

Print