Jaarplan 2019/2020

Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

1    Erediensten

In het beleidsplan is afgesproken dat van Advent tot Pinksteren gebruik wordt gemaakt van Oecumenisch leesrooster, predikanten zullen hierover worden geïnformeerd.

Onze predikant, Rianne Pronk-van Belle, gaat acht keer per jaar voor in een zondagse eredienst.

Hieronder vallen in ieder geval twee keer een Avondmaalsdienst, de Startzondag (in overleg/samenwerking met de kerkelijk werker) en de Eeuwigheidszondag en verder afscheid- en bevestigingsdienst ambtsdragers, evt. belijdenisdienst, doopdienst.

Onze kerkelijk werker, Anne Nijland, gaat   zes  keer per jaar voor, deze diensten zijn gericht op de jeugd . Ook wordt gezocht naar manier om jeugd meer stem te geven in de eredienst.

Verder gaan de eigen predikant en kerkelijk werker voor in rouwdiensten.

De predikant en kerkelijk werker worden bij invullen kerkdiensten onder andere ondersteund door de bijzondere dienstencommissie. Het streven voor komend jaar is meer mensen te betrekken bij invullen van de kerkdiensten. Hierbij wordt gedacht aan lectoren.

Inmiddels heeft een groep mensen de lectorentraining gevolgd.  

 

2    Pastoraat

De predikant verleent van (crisis)pastorale zorg aan gemeenteleden, in samenwerking met de wijkouderlingen, wijkmedewerkers en kerkelijk werker.

Predikant richt zich met name op:

- Bezoeken gemeenteleden tijdens/na ziekenhuisopname

- Toerusting van wijkouderlingen en wijkmedewerkers, bijvoorbeeld door (zoals afgelopen jaren gebruikelijk) jaarlijkse avond voor wijkmedewerkers, een jaarlijks ouderlingenoverleg en het bijwonen van wijkteamvergaderingen.

Kerkelijk werker richt zich met name op:

- Bezoeken gemeenteleden jonger dan 40 jaar

Taken van de ouderlingen zijn op zich goed in beeld middels het schrijven: “Taakomschrijving van een wijkteam”

 

3   Diaconaat

Zoals elk jaar zullen er ook voor het jaar 2018/2019 een aantal activiteiten voor de diaconie van de PKN Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op de agenda staan.

 

September 2019 Jaarlijkse bijdrage Diaconie (enveloppenactie)
November 2019   In november hoopt de diaconie de diaconale dag te Utrecht te bezoeken.
December 2019 Voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een kerstbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.
December 2019 Alleenstaanden en 80-plussers binnen de gemeente ontvangen kerstattentie. De attentie wordt rondgebracht door de wijkmedewerkers. In samenwerking met de diaconie van de Chr.Geref. Kerk zorgt de diaconie voor een mooie attentie.
Maart 2020    De Paasgroetenactie, aan de gemeenteleden worden kaarten uitgedeeld die zij vervolgens naar gedetineerden kunnen sturen in Nederlandse gevangenissen.

Maart/april 2020

Voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een paasbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.

Naast bovenstaande zal de diaconie als primaire taak (financiële) hulp bieden aan mensen die dit nodig zijn, denk aan gemeenteleden, maar ook mensen / organisaties dichtbij en ver weg.

Ook zal er af en toe overleg zijn tussen de verschillende instanties, te denken valt aan Arme Kant van de Marne, Voedselbank Hogeland en Kledingbank Maxima.

 

 

4  Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt in de  kerkenraad vertegenwoordigd door twee jeugdouderlingen.

Anne Nijland is de kerkelijk werker die zich specifiek op de jeugd richt.

Jeugdouderling onderhoud contact met

- Coördinator kinderoppas

- Coördinator kindernevendienst

- Coördinator tienerdiensten , Try-axy en Sirkelslag

Wekelijks is er kindernevendienst voor de kinderen in de lagere school leeftijd.

Tienerdiensten vinden 8x per jaar plaats in de jeugdsoos, voor 2019-2020 is inmiddels nieuwe leiding gevonden door kerkelijk werker

Catechese vindt plaats in twee groepen.

Belijdeniscatechese wordt aangeboden, dit wordt verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle.

De jeugdouderling coördineert overleg met de coördinatoren, minimaal twee keer per jaar.

Verder wordt er vervolg gegeven aan de in 2018/2019 opgezette

- Knutselmiddag , 1x per maand op woensdagmiddag voor lagere schoolkinderen

  Coördinatie: kerkelijk werker

- 16+ (jeugd 16-18) maandelijkse gespreksavond

  Coördinatie: Anne Nijland.

 

5    Vorming en toerusting

Groeigroepen: deelnemers ervaren deze groepen als zeer positief, wordt voortgezet

Gesprekskringen:  voor ouders kinderen 0-12 en 12-18 op te zetten door kerkelijk werker  

In 2020.

Thema-avonden/ochtenden

In 2019 is dit in de zomermaanden georganiseerd door Anne en Rianne. Hier in 2020 weer invulling aan geven middels 3 ochtenden in juni-juli.

Volwassencatechese

In overleg met de Evangelisatiecommissie

Catechesatie

Zie jeugdwerk

 

6  College van Kerkrentmeesters

Het college organiseert jaarlijks de oogstdienst en de Kerkbalans.

Dit jaar staat, naast de reguliere zaken, op de planning:

-  Onderhoud buitenkant en binnenkant kerk volgens schema waarbij de  subsidie is toegekend van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

-  Onderhoud toiletten

 

7   Communicatie

- Website is inmiddels in de lucht

Doel moet zijn om deze actueel te houden.

- 6 wekelijks kerkblad Kerkgetij

- Wekelijkse nieuwsbrief

- Iedere kerkdienst afkondigingen

- Twee wekelijkse bijdrage Protestantse kerkbode

- Belangrijke informatie wordt, indien nodig, per post aan de gemeenteleden verzonden.

 

8 divers

- In najaar 2019 zal “Walking Dinner”worden georganiseerd. Initiatiefnemers zijn Jan Zwart, Annelies Meijering en Anne Nijland.

- In kerkelijk jaar 2019-2010 zullen we aan de slag moeten met beleidsplan 2020-2025

Hiervoor zal in januari-februari 2020 een aantal wijkavonden worden georganiseerd.

Deze zullen als thema hebben: “Een goed verhaal”( welk verhaal willen wij met onze kerkelijke gemeente vertellen en uitdragen?) Dit kan de basis vormen voor het beleidsplan.

Rianne Pronk-van Belle zal deze avonden leiden.

Print