Jaarplan 2021/2022

Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen Jaarplan 2021/2022

Opmerking: In verband met het Corona-virus zijn in 2020/2021 vele zaken anders geregeld of hebben geen doorgang kunnen vinden. Dat is overmacht. Hoe dit in 2021/2022 gaat is nog niet te voorzien. Het jaarplan gaat uit van normale situatie. We zullen creatief en flexibel moeten omgaan met de situatie en kijken wat mogelijk is.

1 Erediensten
In het beleidsplan is afgesproken dat van Advent tot Pinksteren gebruik wordt gemaakt van Oecumenisch leesrooster, predikenten zullen hierover worden geïnformeerd. Onze predikant, Rianne Pronk-van Belle, gaat minimaal acht keer per jaar voor in een zondagse eredienst. Hieronder vallen in ieder geval twee keer een Avondmaalsdienst, de Startzondag (in overleg/samenwerking met de kerkelijk werker) en de Eeuwigheidszondag en verder afscheid- en bevestigingsdienst ambtsdragers, evt. belijdenisdienst, doopdienst. Minstens één keer per jaar wordt er (bij voorkeur in voorjaar) een gebedsdienst gehouden. Onze kerkelijk werker, Anne Nijland, gaat minimaal zes keer per jaar voor, deze diensten zijn gericht op de jeugd. Om de jeugd meer bij de dienst te betrekken:
-2x per jaar jeugddienst (b.v. kind en schooldienst)
-2x per jaar jeugddienst tijdens reguliere ochtenddienst
Verder gaan de eigen predikant en kerkelijk werker voor in rouwdiensten. De predikant en kerkelijk werker worden bij invullen kerkdiensten onder andere ondersteund door de bijzondere dienstencommissie. Lectoren kunnen de schriftlezing verzorgen.

2 Pastoraat
De predikant verleent van (crisis)pastorale zorg aan gemeenteleden, in samenwerking met wijkouderlingen, wijkmedewerkers en kerkelijk werker.
Predikant richt zich met name op:
-Bezoeken gemeenteleden tijdens/na ziekenhuisopname
-Toerusting van wijkouderlingen en wijkmedewerkers, bijvoorbeeld door (zoals afgelopen jaren gebruikelijk) jaarlijkse avond voor wijkmedewerkers, een jaarlijks ouderlingenoverleg en het bijwonen van wijkteamvergaderingen.

Kerkelijk werker richt zich met name op:
-bezoeken gemeenteleden jonger dan 40 jaar

Taken van de ouderlingen zijn op zich goed in beeld middels het schrijven: “Taakomschrijving van een wijkteam”
Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden aan ouderlingen om Pastorale dag te bezoeken.

We zoeken naar nieuwe vormen van elkaar ontmoeten door organiseren:
-Running Dinner (najaar)
-BBQ bij de boer (na overstapdienst in juni)
-minimaal drie koffie ochtenden in de zomer

3 Diaconaat
Zoals elk jaar zullen er ook voor het jaar 2021/2022 een aantal activiteiten voor de diaconie van de PKN Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op de agenda staan.
- September 2021 jaarlijkse bijdrage diaconie (enveloppenactie).
- November 2021 In november hoopt de diaconie de diaconale dag in Utrecht te bezoeken.
- December 2021 voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een kerstbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.
- December 2021 alleenstaanden en 80-plussers binnen de gemeente ontvangen een kerstattentie. De attentie wordt rondgebracht door de wijkmedewerkers. In samenwerking met de diaconie van de Chr.Geref. Kerk zorgt de diaconie voor een mooie attentie.
- Maart 2022 de Paasgroetenactie, aan de gemeenteleden worden kaarten uitgedeeld die zij vervolgens naar gedetineerden kunnen sturen in Nederlandse gevangenissen.
- Maart/april 2022 voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente wordt een paasbroodmaaltijd georganiseerd in het Ontmoetingscentrum.

Naast bovenstaande zal de diaconie als primaire taak (financiële) hulp bieden aan mensen die dit nodig zijn, denk aan gemeenteleden, maar ook mensen/ organisaties dichtbij en ver weg. Ook zal er af en toe overleg zijn tussen de verschillende instanties, te denken valt aan Arme Kant van de Marne, Voedselbank Hogeland en Kledingbank Maxima.

4 Jeugdwerk
Anne Nijland is de kerkelijk werker die zich specifiek op de jeugd richt. Het jeugdwerk wordt in de kerkenraad vertegenwoordigd door een jeugdouderling. Deze weet zich ondersteund door twee coördinatoren;
-Kindercoördinator voor jeugd t/m 12 jaar Onderhoudt contact met:
Coördinator kinderoppas, Coördinator kindernevendienst, Coördinator knutselmiddag
-Tienercoördinator voor jeugd 13 jaar en ouder Onderhoudt contact met:
Coördinator tienerdiensten, de catechisatieleiding en leiding van de tienergroepen (16+, 18+ en rondom 20) Jeugdouderling onderhoud contact met twee eerdergenoemde ondersteunende coördinatoren.

De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling, kerkelijk werker, kindercoördinator, tienercoördinator en beheerder van de rekening van de jeugdraad. Er is minimaal twee keer per jaar overleg.
-Wekelijks is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.
-Wekelijks is er kinderopvang tijdens de kerkdienst.
-Jeugddiensten vinden 6 x per jaar plaats.
* 2 diensten voor jeugd t/m 12 jaar, waarvan 1 overstapdienst
*2 jeugddiensten met band/combo

Bovenstaande 4 diensten tijdens reguliere kerkdiensten. Daarnaast twee jeugddiensten in de avonduren ( mogelijk in samenwerking met Vrijgemaakte Kerk Leens)
-Catechese vindt plaats in twee groepen.
-Belijdeniscatechese wordt aangeboden, dit wordt verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle.
-knutselmiddag , ongeveer 9x per jaar op vrijdagdagmiddag voor lagere schoolkinderen
-16+ (jeugd 16-18) gespreksavond ongeveer 6x per jaar, onder leiding van Meint de Jong.
-18+( jeugd 18-20) gespreksavond ongeveer 6x per jaar, onder leiding jeugdouderling,
-groep “rondom 20” gespreksavond ongeveer 6x per jaar. Coördinatie: kerkelijk werker Coördinatie: Anne Nijland.
-Jeugd organiseert 2x per jaar eigen dienst op zondagavond. Coördinator: kerkelijk werker

5 Vorming en toerusting
Groeigroepen: deelnemers ervaren deze groepen als zeer positief, wordt voortgezet
16+ en “rondom 20”: zie jeugdwerk
Thema-ochtenden Minimaal drie koffie ochtenden in zomermaanden
Volwassencatechese In overleg met de Evangelisatiecommissie, in wintermaanden
Catechisatie Zie jeugdwerk

6 College van Kerkrentmeesters
Het college organiseert jaarlijks de dankdagcollecte en de Kerkbalans. Dit jaar staat, naast de reguliere zaken, op de planning:
- onderhoud buitenkant en binnenkant kerk volgens schema waarbij de subsidie is toegekend van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2018-2024)
- onderhoud toiletten

7 Communicatie
-Web site , met name voor communicatie naar buiten toe.
-Facebook pagina, voor snelle, actuele informatie
-6 wekelijks kerkblad Kerkgetij
-wekelijkse nieuwsbrief
-ieder kerkdienst afkondigingen
- twee wekelijkse bijdrage Protestantse kerkbode
-belangrijke informatie wordt, indien nodig, per post aan de gemeenteleden verzonden.
-Kerkflix
- Kerk App. In 2021/2022 willen we voor de gemeente een kerk app implementeren. De kerkenraad heeft zich hier positief over uitgesproken.

Print